KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
(KVKK) Metni

Kişisel olarak Mevlüt YAŞAR’ın hak sahibi olduğu oyuncukonseyi.com internet sitesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Metni (KVKK) yazının devamında tanımlanmıştır.

Tanımlar

Aydınlatma metni içerisinde yer alan;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016’da yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçları ve nasıl işleneceğini belirleyen, bu verilerin yönetilmesi kayıt sistemlerinin kurulmasından sorumlu gerçek / tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, oyuncukonseyi.com tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verileriniz, iş amaçlarına uygun olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kayıt altına almak, saklamak, güncel tutmak, sınıflandırmak veya/ve aktarılmak için işlenmektedir. Bu bağlamda özel hayatın gizliliği ön planda olmak üzere, site ziyaretçilerinin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verilerin güvenli bir şekilde korunması amacıyla düzenlenmiş olan Kanun ve Yönetmelikler gereğince site ziyaretçilerinin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önüne geçme, hukuka aykırı bir şekilde erişilmesini önleme ve bu verilerin saklanması amacıyla, gerekli olan tüm idari ve teknik önlemler oyuncukonseyi.com tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Tarafınızca paylaşılan kişisel veriler;

 • İnternet sitemiz (“oyuncukonseyi.com”) tarafından sunulan hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi, iş stratejilerinin oluşturularak bu stratejilerin uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve fakat bunlarla sınırlandırılmamak üzere ihtiyaç olan çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 • İnternet sitemiz (“oyuncukonseyi.com”) ziyaretçilerimizin kullanıcı deneyimlerini zenginleştirmek,
 • İnternet sitemizi (“oyuncukonseyi.com”) daha iyi bir şekilde geliştirmek ve hizmet kalitesini artırmak için kullanılan özel servislerin (Google Analytics) doğru veri toplaması amacıyla,
 • Site ziyaretçilerine uygun reklamların gösterilmesi ve kitleye uygun sponsorluk anlaşmalarının belirlenmesi için işlenecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi;

                İnternet sitemiz (“oyuncukonseyi.com”) ile paylaştığınız kişisel veriler internet sitesi ve benzeri yollarla yazılı ya da elektronik olarak otomatik olmayan ve/veya otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Toplanan kişisel veriler fiziksel ve/veya elektronik ortamlarda saklanacaktır. Oyuncukonseyi.com tarafından toplanan ve saklanan kişisel veriler saklandıkları ortamlarda yetkisiz kişiler tarafından erişimlerinin engellenmesi, manipülasyona maruz kalmamaları, zarar görmemeleri ve kaybolmamaları amacıyla gerekli olan güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır. Kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlar haricinde kullanılmamak şartıyla bütün güvenlik tedbirleri alınarak işlenecektir. Bu veriler yasal saklama süresince veya herhangi bir süre belirtilmemiş ise işleme amacının gerektirdiği zaman zarfında saklanacak ve işlenecektir. Bu zaman zarfı sonunda internet sitemiz (“oyuncukonseyi.com”) tarafından toplanan kişisel verileriniz yok etme, anonimleştirme ya da silinme yolları ile verilerimiz içerisinden çıkartılacaktır.

KVKK Madde 11 Uyarınca İlgili Kişinin Hakları;

 • Toplanan kişisel verilerin işlenip işlenmediğini hakkında bilgi sahibi olmak,
 • İşlenmiş kişisel bilgileriniz hakkında bilgi istemek,
 • Toplanmış olan kişisel verilerin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaca uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerinizin yurt dışı veya içerisinde aktarıldığı üçüncü kişilerle ilgili bilgi almak,
 • Yanlış veya eksik olarak işlenmiş olan kişisel verilerinizin düzeltilmesini talep etmek,
 • KVKK 7. Maddesindeki şartlar dahilinde yok edilme / silinmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • İşlenmiş olan verilerin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilerek veri sahibinin aleyhine bir sonucun orta çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanun dışı işlenmesi nedeniyle zarar görmesi halinde ortaya çıkan zararın giderilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

KVKK Kanunu’nun 13. Maddesi 1. Fırkası gereğince yukarıda yazılı olan haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle kvkk@oyuncukonseyi.com adresine mail atabilirsiniz.